Toiminta

Johtokunta

Puheenjohtaja                Tommi Mäkinen


Varapuheenjohtaja
         Timo Jekkonen

                                    
Sihteeri                        Juhani Suomalainen

                                     
 
Rahastonhoitaja             Pertti Kauppi

                                    

Mikko Annala


Jukka Keskikallio


Erkki Kvist


Veli- Antti Maunu

varalla:   Kimmo Laukkanen ja Julius Maunu
Jaostot
Ampumajaosto

Ampumajaoston tehtävänä on jäsenten ampumataidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Ampumajaostoa vetää johtokunta.Ampumarata

Hietakaulan ampumarata sijaitsee Hyypiössä, Lautiosaaresta n. 8 km Sompujärvelle päin. Ampumarata palvelee niin kesä- kuin talvilajeja. Ammuntaa voi harrastaa luodikko-, haulikko- ja pistooliradoilla.

Ampumaradan kunnosta ja vuokraamisesta vastaa Hietakaulan ampumaratayhdistys ry, jonka puheenjohtajana toimii Kari Pekkala. Rata on avoinna päivittäin klo 10-21. Seuramme ratavuoro on perjantaisin klo 10-21. Hirviradalla pidetään harjoituksia kesä- perjantaisin klo 18 alkaen.


Kenneljaosto

"Toiminnan tavoitteena on edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien kasvatusta ja käyttöä Suomen kennelliiton omaksumien periaatteiden mukaisesti." Metsäveikot ry:n säännöt 2 §

Jaoston tehtävänä on kokeiden ja näyttelyiden järjestäminen, joko yksin tai yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Kenneljaoston vetäjänä toimii Martti Uksila.

Muita jäseniä ovat:
Tommi Mäkinen, Erkki Kvist, Ilkka Kakko, Timo Jekkonen, Veli-Antti Maunu, Jukka Keskikallio ja Juhani Suomalainen.

 
Muita toimijoita ja tehtäviä
Hirvenmetsästyksen Jahtivouti

Seuran jahtivoutina toimii Tommi Mäkinen.
Jahtivouti toimii hirvenmetsästysasioiden yhteyshenkilönä seuran ja riistanhoitoyhdistyksen välillä.

Majaisäntä

Isännän tehtäviin kuuluu huolehtia Kämpän kunnosta ja käytöstä.
Majaisäntänä toimii Mikko Pekkala.

 
Jäsenhakemus

Mikäli haluat hakea seuramme jäsenyyttä, täytä jäsenhakemus tästä: jasenhakemuslomake2_mv.pdf

Seuran säännöt 2018

* 08.01.2018 Voimassaolevat säännöt*


Yhdistyksen nimenä on Metsäveikot ry ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on: vuokrata metsästysoikeuksia
maanomistajilta, näin vuokratuilla alueilla on seuran jäsenillä
mahdollisuus harrastaa metsästystä ja riistanhoitoa. Yhdistyksen tulee
huolehtia, etteivät riistakannat vaarannu. Yhdistyksen kokouksella on
mahdollisuus päättää rajoituksista metsästettävään riistaan ja sen
määrään nähden.
Yhdistys edistää jäsentensä metsästystaitoa järjestämällä
metsästysammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia.
Yhdistys edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien kasvatusta ja käyttöä
Suomen Kennelliiton omaksumien periaatteiden mukaan.


Seuran jäseneksi pääsee hyvämaineinen kansalainen, joka hyväksyy seuran
tarkoitusperät ja säännöt.
Uusien jäsenten hyväksymisestä päättää johtokunta.
Uusille jäsenille tulee aluksi enintään kahden vuoden koejäsenyys, minkä
aikana johtokunnan on tehtävä päätös koejäsenen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole ole
äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin varsinaisella jäsenellä.
Vapaajäsenyyden myöntää seuran johtokunta. Vapaajäseneksi voidaan
hyväksyä joko metsästyksellisten tai muuten seuran toiminnassa
saavutettujen ansioiden perusteella.
Maanomistajajäsenet eivät suorita liittymis- eikä jäsenmaksua.
Maanomistajäseneksi voi hakea maanomistajat ja perikuntien jäsenet,
jotka ovat vuokranneet seuralle metsästysoikeuden omistamilleen maille.
Maanvuokrasopimuksessa mainitut maanomistajajäsenyydet lakkaavat
metsästysvuokrasopimuksen päättyessä.
Seuran jäsenyys edellyttää voimassa olevaa metsästyskorttia, eli
riistanhoitomaksu on suoritettu.
Maksavat jäsenet saavat toimintapisteitä osallistumalla seuran
toimintaan. Talvikokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan mistä
toimintapisteet kertyy ja mikä on niiden arvo.


Seuran jäsen- ja liittymismaksun määrää seuran talvikokous vuodeksi
kerrallaan.
Jäsen- ym. maksut on täysin maksettava elokuun 1. päivään mennessä.


Jäsen voidaan erottaa seurasta:
1. Jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorituksen tai jos hän ei muuten
noudata sääntöjen määräyksiä.
2. Jos hän on aiheuttanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai muuten
käyttäytynyt sopimattomasti ja seuran arvoa alentavasti.
Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta, ennen päätöksen tekemistä
asianomaisella on annettava mahdollisuus kirjallisen selvityksen
antamiseen asiassa.
Erotettu jäsen voi kirjallisesti valittaa asiasta seuran kokoukselle
kuukauden kuluessa johtokunnan päätöksestä tiedon saatuaan.
Tässä tapauksessa on seuran kokouskutsussa mainittava jäsenen
erottamisasiasta.
Seuran hallituksena on johtokunta, jonka talvikokous valitsee kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että puolet sen jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkotaan arvalla.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi
jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Johtokunnan jäsenet ovat toimikautensa ajan vapaat seuran jäsenmaksusta.


Johtokunta on vastuunalainen seuran varoista samoin kuin siitäkin, mitä
he muuten seuran asioista päättävät, ellei ole ilmoitettu pöytäkirjaan
merkittäväksi eriävää mielipidettä.
Johtokunta ratkaisee asiat yksinkertaisella enemistöllä, äänten mennessä
tasan, asian ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunta on
päätösvaltainen, jos neljä sen jäsentä on saapuvilla.


Seuran jäsenten saaliskiintiöstä metsästyskausittain päättää seuran kokous.


Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle
tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään
kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

10§
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous
pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen
paikan ja tarkemman ajan päättää johtokunta.
Kutsu varsinaisiin sekä ylimääräisiin seuran kokouksiin on saatettava
jäsenten tietoon seitsemän päivää ennen kokousta
sanomalehti-ilmoituksella seuran määräämässä lehdessä ja/tai
kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

11§
Talvikokouksen tehtävänä on:
1. Esitellä seuran toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajan
lausunto.
2. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
3. Päättää jäsen- ja liittymismaksusta.
4. Valita johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
johtokunnanjäsenet erovuoroisten tilalle sekä kolme johtokunnan varajäsentä.
5. Valita toiminnantarkastaja ja hänen varamies.
6. Päättää kokouskutsu- ja tiedotustavoista sekä lehdistä, joissa
kokouskutsu julkaistaan.
7. Käsitellä muut johtokunnan esittämät asiat.
Asia, joka aiotaan tuoda kokoukseen, on se esitettävä johtokunnalle
vähintään 10 päivää ennen kokousta, ja on johtokunnan kannanotolla
tuotava kokoukseen käsiteltäväksi.12§
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.
Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa
mainitusta asioista.

13§
Ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin johtokunta katsoo
tarpeelliseksi tai jos 1/4 seuran jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa
varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
Äänestyksissä ja vaaleissa on jokaisella seuran jäsenellä yksi ääni,
äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

14§
Sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous johtokunnan esityksestä.
Päätöksen tekoon vaaditaan kahden peräkkäin pidetyn seuran kokouksen 3/4
äänten enemistöllä tekemä yhtäpitävä päätös.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15§
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen
kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan
tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo-Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille,
riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

16§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

<http://yhdistysrekisteri.prh.fi/etusivu.htx?kieli=1>
/© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 05.02.2019
09:19/